Кои сме ние?

Здравейте, скъпи приятели, сънародници, наши верни зрители.

Това, което сме подели като инициатива и се опитваме да направим и го правим вече, е продиктувано единствено и само от любовта към Родината. Имаме много цели и сме реализирали част от тях, въпреки трудностите, без да имаме някакви очаквания в замяна! Ние знаем много добре, че народ, който не поддържа традициите си е обречен на забвение! Затова макар и далеч от родината си, ние искаме да запазим българския си дух, да предадем обичаите и традициите си на поколението българчета, които ще растат на чужда земя, но ние ще направим така, че те да не забравят кои са и откъде идват! Длъжни сме, длъжници сме – на славната ни история, на поколенията преди нас, на потеклото си и на поколенията, които ще продължат това потекло. Не трябва да позволяваме глобализацията да ни заличи, защото ние сме нация с богата история, култура и традиции, светът има нужда и от нас! Ако решите да ни подкрепите, да бъдете част от написването на историята на Първата българска телевизия в Лондон, ще се радваме да се свържете с нас!

ЕКИПЪТ НА BBR TV

Hello, Dear friends, countrymen , our faithful viewers.

What we share is an initiative. We are trying to do and do it now. It is dictated solely by the love of our country. We have many goals and we have implemented some of them, despite the difficulties, without having any expectations in return! We know very well that people who do not maintain their traditions, are devoted to oblivion! So while we are away from home, we want to keep the Bulgarian spirit, to pass the customs and traditions of Bulgarian generation that will grow in a foreign land, but we will make sure that they do not forget who they are and where they come from! We ought and we are debtors – to the glorious history of the generations before us, to our ancestry and to the generations that will continue this lineage. We must not allow globalization to erase us because we are a nation with a rich history, culture and traditions, and the World needs us! If you decide to support us, to be part of writing a history of the First Bulgarian television in London, we will be glad to hear from you!

TEAM BBR